اطلاعات تخصصی » تولید کنندگان سازه های گلخانه ای
مساحت سوله های تولید 5000
نوع تملک کارخانه شرکت

مساحت کارخانه شرکت (متر مربع) 100
 مساحت انبارهای سرپوشیده 0
 مساحت انبارهای رو باز 0
 ماشین آلات ساخت در تملک
 ماشین الات ساخت استیجاری 0
 ماشین آلات اجرایی در تملک 0
 ماشین آلات اجرایی استیجاری 0
تعداد نیروی متخصص مرتبط 2
 تعداد نیروی متخصص غیر مرتبط 10
 تعداد کل نیروی تحت بیمه شرکت 4
 نیروی های قراردادی شرکت 10
 تعداد پرسنل دفتری 1
 تعداد پرسنل نصاب 10
ارایه گارانتی
شرایط گارانتی • باربرف حداقل50 کیلوگرم در متر مربع ( 16 سانتیمتر ارتفاع برف) مشروط بر روشن بودن بخاریها • بار باد حداقل 120 کیلومتر بر ساعت مشروط به بسته بودن دریچه ها براي سرعت هاي بیشتر از 50 کیلومتر بر ساعت. • بار محصول تا 15 کیلوگرم در متر مربع براساس پیشنهاد ECMC
دارای واحد HSE
نرم افزارهایی که در هر واحد مورد استفاده قرار می گیرند
تیپ سازه های احداثیگواهینامه های شرکت و مرجع تایید آن ها را نام ببرید گواهی تشخیص صلاحیت ورتبه بندی پیمانکاران حقوقی بشماره 167/ر تاریخ 2/11/95 از سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی
نوع محصولات کشت شده در گلخانه های احداث شده صیفی جات - توت فرنگی - گلهای شاخه بریده
نوع پوشش مورد استفاده


مقاومت سازه در برابر بار برف (ضخامت برف بر حسب  cm) 16
مقاومت سازه در برابر سرعت باد (سرعت باد بر حسب km/h) 120
مقاومت سازه در برابر بار مرده 15
مقاومت سازه در برابر بار زنده 15
اجرای پوشش دو جداره
نحوه باز و بسته نمودن پنجره های سقفی رول آپی - چرخ دنده
نوع دریچه های تهویه بال کبوتری - رول آپی
درصد تهویه تامین شده 40
مکانیزم فعال شدن توری ضد حشره
مقدار گالوانیزه سازه (ستون ها و کمان ها) (gr/m2) 1000
لیست پروژه های برتر احداث شده (حداکثر 10 پروژه)  قرارداد ساخت گلخانه1152 مترمربعی رفیع زاده ارومیه قرارداد ساخت گلخانه3009 مترمربعی سیدحسن حسینی سقز قرارداد ساخت گلخانه4000مترمربعی محمدرضا کوچه باغی ارومیه قرارداد ساخت گلخانه1938 مترمربعی بهنام دیوانی نقده قرارداد ساخت گلخانه1530 مترمربعی صادق فروغی بوکان
شرکت های همکار خارجی (مشخصات ، رزومه)  
میزان مصرف سوخت شبانه گلخانه پیشنهادی در شرایط روبرو به مدت ده ساعت (از اثر باد صرف نظر شود)
الف: مساحت گلخانه: 5000  متر مربع 0
ب: دمای بیرون گلخانه: 10 درجه سلسیوس
ج: دمای مطلوب گلخانه: 15 درجه سلسیوس
نام کشورهایی که در آنها توسط شرکت گلخانه احداث شده است کردستان عراق
طرح صنعتی ثبت شده
آیا نماینده شرکت های معتبر خارجی می باشید
در صورت مثبت بودن پاسخ بالا نام ببرید  
شرکت های همکار داخلی (نام شرکت و زمینه فعالیت)  رویش تجهیز پارسه ((تجهیزات نصب، راهاندازي و بهرهبرداري از گلخانه)
زمینه فعالیت جنبی پیمانکاری آموزش وپرورش
سطوح کار شده تا کنون به هکتار 30
مقدار مساحت پروژه های کلید روشن اجرا شده به هکتار 10
شهرستانهایی که در ایران توسط شرکت گلخانه احداث شده را نام ببرید ارومیه، خوی، سلماس، نقده، پیرانشهر، اشنویه، مهاباد، بوکان، میاندوآب، سقز، بانه، سردشت،تفرش،قره ضیاء الدین